Zpracujeme projektovou dokumentaci pro:

 • Územní souhlas
 • Územní rozhodnutí
 • Ohlášení stavby
 • Stavební povolení
 • Společné povolení
 • Změnu stavby před dokončením
 • Skutečné provedení stavby
 • Odstranění stavby
 • Ověření existence stavby (Zjednodušená dokumentace stavby/Pasport stavby)

Součástí projektové dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. jsou:

 • Architektonicko-stavební část (stavební část)
 • Stavebně konstrukční část (statický výpočet)
 • Požárně bezpečnostní řešení – PBŘ
 • Projektová dokumentace vodovodu
 • Projektová dokumentace kanalizace
 • Projektová dokumentace plynovodu
 • Projektová dokumentace elektro vč. hromosvodu
 • Projektová dokumentace vytápění