Projekční a inženýrská činnost

Zpracujeme dokumentaci pro:

 • Územní souhlas
 • Územní rozhodnutí
 • Ohlášení stavby
 • Stavební povolení
 • Společné povolení
 • Změnu stavby před dokončením
 • Skutečné provedení stavby
 • Odstranění stavby
 • Ověření existence stavby (Zjednodušená dokumentace stavby / Pasport stavby)

Součástí dokumentace dle vyhlášky jsou:

 • Architektonicko-stavební část (stavební část)
 • Stavebně konstrukční část (statický výpočet)
 • Požárně bezpečnostní řešení – PBŘ
 • Projektová dokumentace vodovodu
 • Projektová dokumentace kanalizace
 • Projektová dokumentace plynovodu
 • Projektová dokumentace elektro vč. hromosvodu
 • Projektová dokumentace vytápění

Zajistíme podklady pro dokumentaci a stavební úřad:

 • Geometrické výškopisné zaměření
 • Měření radonu
 • Průkaz energetické náročnosti budovy – PENB

Vyřídíme za Vás potřebná povolení:

 • Komunikace s dotčenými orgány státní správy a vyřízení závazných stanovisek
 • Komunikace se správci inženýrských sítí a vyřízení jejich vyjádření
 • Komunikace s účastníky řízení a jejich vyjádření 
 • Komunikace se stavebním úřadem